کیسه فریزر

کیسه فریزرهای لندی ظریف، شفاف و مقاومند. این محصولات برای بسته بندی بهداشتی انواع مواد خوراکی طراحی شده و دستیار خوب شما در آشپزخانه هستند.